ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

General Information

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Automotive Aftermarket

Home > ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ContiTech Antriebssysteme GmbH επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στο πλαίσιο της χρήσης από εσάς του ιστότοπου σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς.

Γενικά

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγετε συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται από την ContiTech Antriebssysteme GmbH με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης σε σχέση με συγκεκριμένη εκδήλωση/υπηρεσία.
Εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται στις εταιρείες που συνδέονται με την ContiTech Antriebssysteme GmbH σύμφωνα με τις παραγράφους 15 και επόμενες του νόμου περί Κεφαλαιουχικών Εταιρειών της Γερμανίας, όπως ορίζεται στους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της Continental.Στην περίπτωση που επιτρέπεται ή/και προβλέπεται από το νόμο, τα δεδομένα μπορούν να αξιολογηθούν για λόγους υποβολής αναφορών (π.χ. στατιστικά στοιχεία).
Τα δεδομένα σας συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία δεδομένων (π.χ. τη συγκατάθεσή σας).
Για την εξασφάλιση της παροχής τεχνικής υποστήριξης, διαβιβάζουμε δεδομένα στους παρόχους υπηρεσιών μας, τις εταιρείες KRISPIN Marketing Management, Vahrenwalder Straße 7, 30165 Hanover και com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover. Οι πάροχοι υπηρεσιών συλλέγουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για λογαριασμό μας στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της σύμβασης βάσει μιας Συμφωνίας Επεξεργασίας Δεδομένων.
Σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, όλα τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται ως αυστηρώς εμπιστευτικά.

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Η ContiTech Antriebssysteme GmbH αποθηκεύει μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους χρήστες των ιστότοπων της εφόσον έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση. Τα μόνα δεδομένα που αποθηκεύονται αφορούν την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τις σελίδες όπου έγινε η επίσκεψη, τη χρήση κέρσορα στον ιστότοπο, τις λειτουργίες της σελίδας που χρησιμοποιήθηκαν, και τον ιστότοπο από τον οποίο ο χρήστης απέκτησε πρόσβαση στους ιστότοπους της ContiTech Antriebssysteme GmbH. Η διεύθυνση IP μεταδίδεται ανώνυμα και χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό μιας γεωγραφικής θέσης σε επίπεδο πόλης. Η ContiTech Antriebssysteme GmbH χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να μετρήσει τη δραστηριότητα στον ιστότοπο, να δημιουργήσει στατιστικά στοιχεία και να βελτιώσει τις υπηρεσίες και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω των ιστότοπων.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση ερωτημάτων στο πλαίσιο της συγκατάθεσης που παρέχεται ή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Με βάση τις νομικές απαιτήσεις, η Continental έχει επιβάλει γενικούς, ενιαίους και εσωτερικούς Κανόνες Προστασίας Δεδομένων (Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες) που ρυθμίζουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.
Η ContiTech Antriebssysteme GmbH αποθηκεύει τα δεδομένα που καταχωρούνται στη φόρμα επικοινωνίας - όπως όνομα, εταιρεία, e-mail, διεύθυνση και τηλέφωνο - μόνο για τον σκοπό της προσωπικής επικοινωνίας μαζί σας.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται ή/και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της επεξεργασίας του ερωτήματος/του προβληματισμού/της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό. Τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του ερωτήματος/του προβληματισμού σας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η διαγραφή δεν αντίκειται σε τυχόν νομικές υποχρεώσεις για τη διατήρηση αρχείων.

Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων 

Έχετε υπόψη ότι, ως υποκείμενο των δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ ΕΕ), έχετε τα κάτωθι δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας:

Δικαιώματα ενημέρωσης βάσει του Άρθρου 13 και του Άρθρου 14 του ΓΚΠΔ ΕΕ 
Δικαίωμα πρόσβασης βάσει του Άρθρου 15 του ΓΚΠΔ ΕΕ
Δικαίωμα διόρθωσης βάσει του Άρθρου 16 του ΓΚΠΔ ΕΕ
Δικαίωμα διαγραφής βάσει του Άρθρου 17 του ΓΚΠΔ ΕΕ
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας βάσει του Άρθρου 18 του ΓΚΠΔ ΕΕ
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει του Άρθρου 20 του ΓΚΠΔ ΕΕ 

Αν έχετε ερωτήσεις για το θέμα αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον προϊστάμενο της προστασίας δεδομένων μέσω e-mail στο: dataprotection@conti.de

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, την επεξεργασία/αποθήκευση και τη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας οποτεδήποτε. Η συγκατάθεση πρέπει να ανακαλείται γραπτώς στην Continental AG, Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, Germany ή αποστέλλοντας e mail mail_service@conti.de.
Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων γραπτώς (και με e-mail) για να υποβάλετε ερωτήσεις ή παράπονα. E-mail: dataprotection@conti.de. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση.

Προστασία αποθηκευμένων δεδομένων

Η εταιρεία μας και οι πάροχοι υπηρεσιών μας (KRISPIN Marketing Management και com&on GmbH) χρησιμοποιούν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε από χειρισμό, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
Τα μέτρα ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς και προσαρμόζονται σύμφωνα με την τελευταία τεχνολογία. Τα παρεχόμενα δεδομένα που δεν είναι κρυπτογραφημένα θα μπορούσαν ενδεχομένως να προβληθούν από τρίτους. Για το λόγο αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, όσον αφορά τη μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου (π.χ. μέσω e-mail), η ασφαλής μεταφορά δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, τα ευαίσθητα δεδομένα είτε δεν πρέπει να μεταδίδονται καθόλου είτε μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (SSL). Αν αποκτήσετε πρόσβαση σε σελίδες και αρχεία και στη συνέχεια σας ζητηθεί να εισαγάγετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λάβετε υπόψη ότι η μετάδοση τέτοιων δεδομένων μέσω του Διαδικτύου μπορεί να μην είναι ασφαλής και ότι υπάρχει κίνδυνος να προβληθούν και να υποβληθούν σε χειρισμό από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Cookies (μικρά αρχεία κειμένου)

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να αποθηκευτούν πληροφορίες στον υπολογιστή σας με τη μορφή cookies. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας των ιστότοπων.
Άλλα cookies (π.χ. σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου) δημιουργούνται μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας (βλέπε Πολιτική για τα Cookies). Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.  
Εντούτοις, έχετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως διάφορες λειτουργίες αυτού του ιστότοπου.

Oracle Infinity

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Oracle Infinity, ένα εργαλείο ανάλυσης ιστού από την Oracle Inc. (εφεξής καλούμενο « Oracle»). Το Oracle Infinity χρησιμοποιεί ένα cookie στον ιστότοπό μας που δημιουργείται μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας.
Τα μόνα δεδομένα που αποθηκεύονται τότε αφορούν την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης, τις σελίδες όπου έγινε η επίσκεψη, τη χρήση κέρσορα στον ιστότοπο, τις λειτουργίες της σελίδας που χρησιμοποιήθηκαν και τον ιστότοπο από τον οποίο αποκτήσατε πρόσβαση στους ιστότοπους της Continental. Η διεύθυνση IP σας μεταδίδεται ανώνυμα και χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό μιας γεωγραφικής θέσης σε επίπεδο πόλης. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ταυτότητα ενός μεμονωμένου επισκέπτη του ιστότοπου οποτεδήποτε.

εργαλείο ανάλυσης ιστού Piwik

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί το Piwik, ένα εργαλείο ανάλυσης ιστού ανοιχτού κώδικα. Το Piwik χρησιμοποιεί «cookies.» Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, καθιστώντας δυνατή την ανάλυση της χρήσης από εσάς αυτού του ιστότοπου. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από αυτά τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου όπως ο χρόνος, ο τόπος και η συχνότητα των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, μεταδίδονται στο διακομιστή του Piwik και αποθηκεύονται εκεί. Η διεύθυνση IP σας θα καταστεί ανώνυμη πριν από την αποθήκευση.
Οι πληροφορίες που δημιουργεί το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου δεν μεταδίδονται σε τρίτους.
Τα cookies στον ιστότοπό μας αποθηκεύονται μόνο με βάση τη συγκατάθεσή σας. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε μόνιμα την αποθήκευση των cookies κάνοντας τις κατάλληλες αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Θα θέλαμε, ωστόσο, να επισημάνουμε ότι, εάν το κάνετε αυτό, ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου.

Κοινή χρήση σε κοινωνικά δίκτυα 

Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Share» στον ιστότοπό μας, δεν μεταδίδονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην αντίστοιχη υπηρεσία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αν χρησιμοποιήσετε το δικό σας προφίλ για να μοιραστείτε το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, δεν έχουμε καμία επιρροή στο περιεχόμενο και στο εύρος των δεδομένων που συλλέγονται από αυτά τα δίκτυα. Οι όροι χρήσης και οι πολιτικές απορρήτου του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου ισχύουν εν προκειμένω.

Χρήση του iFraming

Ενσωματώνουμε βίντεο στον ιστότοπό μας μέσω του iFraming. Υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης και προβολής εξωτερικού περιεχομένου από ιστότοπους τρίτων σε συγκεκριμένες περιοχές του ιστότοπού μας μέσω του iFraming
Βίντεο από τον παρακάτω ιστότοπο τρίτου ενσωματώνονται στον ιστότοπό μας:
YouTube:
Η διαχείριση αυτού του ιστότοπου από τον οποίο ενσωματώνονται βίντεο μέσω του via iFraming γίνεται από την YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ.
Κάνοντας κλικ στα βίντεο θα επισημαίνονται με το λογότυπο YouTube. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων του YouTube εδώ.

Αν επισκεφθείτε έναν από τους ιστότοπούς μας με ενσωματωμένα βίντεο, ο Internet Explorer δεν θα δημιουργήσει αυτόματα σύνδεσμο στο διακομιστή στο κατάλληλο δίκτυο. Κάνοντας κλικ στο ενσωματωμένο βίντεο δίνετε τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνία με τον προαναφερόμενο ιστότοπο και για την τοποθέτηση cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Κάνοντας κλικ στο ενσωματωμένο βίντεο, η πληροφορία ότι επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας θα μεταβιβαστεί αυτόματα στον διαχειριστή του προαναφερόμενου ιστότοπου και θα τοποθετηθούν cookies από τον προαναφερόμενο ιστότοπο. 
Αν είστε συνδεδεμένοι στον προαναφερόμενο ιστότοπο ενώ επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, τα διαβιβαζόμενα δεδομένα θα συσχετιστούν με το λογαριασμό χρήστη σας. Αν θέλετε να αποτρέψετε ένα δίκτυο να συνδέσει πληροφορίες με το λογαριασμό χρήστη σας κατ’ αυτόν τον τρόπο, παρακαλείστε να αποσυνδεθείτε από το αντίστοιχο δίκτυο πριν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο βίντεο.

Ακόμα και εάν δεν είστε εγγεγραμμένο μέλος του προαναφερόμενου ιστότοπου, ή δεν είστε συνδεδεμένος εκείνη τη στιγμή, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν από τον διαχειριστή του προαναφερόμενου ιστότοπου αφότου κάνετε κλικ στο αντίστοιχο βίντεο. Δεν έχουμε καμία επιρροή στην τοποθέτηση cookies τρίτων και στο εύρος και στο περιεχόμενο των δεδομένων που συλλέγονται από τον προαναφερόμενο ιστότοπο ή στον τρόπο χρήσης αυτών των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου του προαναφερόμενου ιστότοπου.

Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην εξής διεύθυνση:

Continental AG
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
E-Mail: dataprotection@conti.de