Ειδοποίηση για νομικά θέματα

General Information

Ειδοποίηση για νομικά θέματα

Automotive Aftermarket

Home > Ειδοποίηση για νομικά θέματα

Χρήση διαδικτυακών τοποθεσιών, ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες δεν είναι δεσμευτικές και παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης. Έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελούν προσφορές, όπως ορίζονται στους αντίστοιχους νομικούς κανονισμούς. Λεπτομερέστερες πληροφορίες και όροι σύμβασης μπορούν να ληφθούν από την αντίστοιχη εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία. Δεν είναι δυνατόν να συναφθεί σύμβασης σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζονται, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στη διαδικτυακή τοποθεσία.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες, καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που περιγράφονται σε αυτές ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν από την ContiTech Antriebssysteme GmbH οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Εκτός εάν δηλώνεται ρητώς σε άλλο σημείο, οι διαδικτυακές τοποθεσίες της ContiTech Antriebssysteme GmbH δεν περιέχουν καμία εγγύηση ή πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε χαρακτηριστικά τα οποία θεμελιώνουν ευθύνες για την ContiTech Antriebssysteme GmbH, είτε ρητώς είτε εμμέσως, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν την τρέχουσα ισχύ, ακρίβεια, πληρότητα και ποιότητα των εν λόγω πληροφοριών.

Η ContiTech Antriebssysteme GmbH δεν αποδέχεται καμία ευθύνη αναφορικά με αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες. Κατά συνέπεια, εξαιρείται η ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια/ζημία, αξιώσεις αποζημίωσης ή/και παρεπόμενη ζημία οποιουδήποτε είδους και με οποιαδήποτε νομική βάση, η οποία θα προκύψει ως αποτέλεσμα της από μέρους σας προσπέλασης ή χρήσης των διαδικτυακών τοποθεσιών, ειδικότερα συμπεριλαμβανομένης της προσβολής του περιβάλλοντος του υπολογιστή σας με ιούς.
Η ύπαρξη και η εκπλήρωση των υποχρεώσεων και της ευθύνης της ContiTech Antriebssysteme GmbH για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Continental διέπεται αποκλειστικά από τις αντίστοιχες συμβάσεις που έχουν συναφθεί αναφορικά με αυτές, σε συνδυασμό με την τρέχουσα έκδοση των τυπικών όρων και προϋποθέσεων της ContiTech Antriebssysteme GmbH που ισχύουν για την κάθε περίπτωση.
 

Ειδοποίηση για εξωτερικούς συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς ιστότοπους που ανήκουν σε τρίτους, στους οποίους δεν έχουμε καμία επιρροή σχετικά με το περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, δεν δεχόμαστε επίσης καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Ο αντίστοιχος πάροχος ή διαχειριστής της σελίδας φέρει πάντα την ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις τη στιγμή της δημιουργίας των συνδέσμων. Δεν εντοπίστηκε παράνομο περιεχόμενο τη στιγμή της δημιουργίας των συνδέσμων. Εντούτοις, ο συνεχιζόμενος έλεγχος του περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι εύλογος εάν δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις νομικής παράβασης. Θα αφαιρέσουμε αμέσως τους σχετικούς συνδέσμους εάν διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο.
 

Διαθεσιμότητα των προϊόντων διεθνώς

Η παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Continental που δεν διατίθεται ακόμα στη δική σας χώρα. Η παρουσία τέτοιου είδους πληροφοριών στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία δεν υπονοεί οποιαδήποτε πρόθεση εκ μέρους της ContiTech Antriebssysteme GmbH να ανακοινώσει ότι το προϊόν θα διατεθεί σε όλον τον κόσμο. Παρακαλούμε αποταθείτε στο κατάστημα ή στην αντιπροσωπεία της Continental για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας για τα προϊόντα που δεν διατίθενται ακόμα στη δική σας περιοχή.
 

Εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα

Τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα («εμπορικά σήματα») που εμφανίζονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες ανήκουν στην ContiTech Antriebssysteme GmbH ή στις θυγατρικές της εταιρείες. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες δεν πρέπει για κανέναν λόγο να παρερμηνεύονται ως εκχώρηση αδειών ή δικαιωμάτων χρήσης εμπορικών σημάτων. Για τέτοιου είδους χρήση απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της ContiTech Antriebssysteme GmbH. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων απαγορεύεται αυστηρά. Η ContiTech Antriebssysteme GmbH επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση.
 
 
Πνευματικά δικαιώματα © 2019 ContiTech Antriebssysteme GmbH. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το σύνολο των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των κινουμένων σχεδίων, των βίντεο, της μουσικής, των ήχων και του άλλου υλικού που περιέχεται σε αυτές τις διαδικτυακές τοποθεσίες είναι κατοχυρωμένο με πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την ContiTech Antriebssysteme GmbH και τις θυγατρικές της εταιρείες. Η ContiTech Antriebssysteme GmbH κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα επιλογής, συντονισμού και διευθέτησης του υλικού που περιέχεται σε αυτή τη διαδικτυακή τοποθεσία. Απαγορεύεται η αντιγραφή αυτού του υλικού για εμπορική χρήση ή διανομή. Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση ή μεταβίβαση του υλικού σε άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες.