ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

General Information

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Automotive Aftermarket

Home > ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ContiTech Antriebssysteme GmbH, Vahrenwalder Str. 9, 30165 Ανόβερο, Γερμανία, επεξεργάζεται τα δεδομένα σας στο πλαίσιο χρήσης του ιστότοπου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

For USA California residents please click here.

Γενικά

Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγετε θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την ContiTech Antriebssysteme GmbH (εφεξής αναφερόμενη ως "ContiTech") για τον(τους) σκοπό(ους) που αναφέρονται παρακάτω. Εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης, ενδέχεται να προωθηθούν στις συνδεόμενες με την ContiTech Antriebssysteme GmbH επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 15 και εξής του (γερμανικού) νόμου περί ανωνύμων εταιριών σύμφωνα με τους Binding Corporate Rules (Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες) της Continental.

Επεξεργασία δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται αποκλειστικά βάσει των ακόλουθων κανονισμών προστασίας δεδομένων (νομική βάση):

 

Επεξεργασία δεδομένων (σκοπός) Νομική βάση Διάρκεια αποθήκευσης

Επικοινωνία / αλληλεπίδραση με την ContiTech
(π.χ. φόρμα επικοινωνίας, συνομιλία κ.λπ.)

Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο a ΓΚΠΔ (συγκατάθεση)
Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο b ΓΚΠΔ (εκτέλεση σύμβασης)
Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο c ΓΚΠΔ (νομική υποχρέωση)

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή σας και μέχρι την ανάκληση αυτής, διαφορετικά θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση επεξεργασίας του αιτήματός σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν άλλες νομικές υποχρεώσεις διατήρησης. Θεωρούμε ότι η επεξεργασία έχει ολοκληρωθεί εάν από τις περιστάσεις μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το εν λόγω θέμα έχει διευκρινιστεί οριστικά.
Ενημερωτικό δελτίο / επικοινωνία για προωθητικές ενέργειες και ενέργειες μάρκετινγκ / έρευνες πελατών Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο a ΓΚΠΔ (συγκατάθεση)

Μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης ή την απουσία σκοπού.

Συμμετοχή σε διαδικτυακά μαθήματα κατάρτισης (διαδικτυακά σεμινάρια) / στατιστική αξιολόγηση για τη βελτίωση των προσφερόμενων διαδικτυακών σεμιναρίων

Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο a), άρθρο 49, παρ. 1, πρόταση 1, στοιχείο a) του ΓΚΠΔ
(συγκατάθεση),

Τρία χρόνια μετά την πραγματοποίηση του διαδικτυακού σεμιναρίου.
Εγγραφή για πενταετή εγγύηση προϊόντος Άρθρο 6, παρ. 1, στοιχείο b ΓΚΠΔ (εκτέλεση σύμβασης) Μέχρι τη λήξη της εγγύησης προϊόντος, εκτός εάν οι υποχρεώσεις διατήρησης προβλέπουν μεγαλύτερο χρόνο αποθήκευσης.

Για να διασφαλίσουμε την παραπάνω επεξεργασία δεδομένων, μεταβιβάζουμε δεδομένα στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών (εφεξής αναφερόμενοι ως "ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"):

 

Πάροχος υπηρεσιών Διεύθυνση Είδος παρεχόμενης υπηρεσίας
KRISPIN Marketing Management Vahrenwalder Strasse 7, 30165 Ανόβερο, Γερμανία Ανάπτυξη ιστοσελίδων, διαχείριση και αποστολή ενημερωτικών δελτίων
com&on GmbH Leisewitzstr. 47, 30175 Ανόβερο, Γερμανία Φιλοξενία ιστοσελίδων
Cisco International Limited 9-11 New Square Park, Bedfont Lakes, Feltham, Αγγλία TW14 8HA, Μεγάλη Βρετανία Πλατφόρμα διαδικτυακών σεμιναρίων (Cisco Webex)

Οι ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συλλέγουν και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας βάσει συμφωνίας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων εντολών.

Πρόσθετες πληροφορίες για τη χρήση των διαδικτυακών σεμιναρίων μέσω του Cisco Webex

Λάβετε υπόψη ότι τα διαδικτυακά σεμινάρια προσφέρονται αποκλειστικά μέσω του Cisco Webex Events. Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Cisco Webex Limited (με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία) για λογαριασμό της ContiTech σύμφωνα με τη συμφωνία για την επεξεργασία εντολών (συμπεριλαμβανομένων των τυπικών συμβατικών ρητρών της ΕΕ). Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη διεξαγωγή των διαδικτυακών σεμιναρίων καθώς και για τη στατιστική αξιολόγηση για τη βελτίωση των προσφερόμενων σεμιναρίων.

Συγκεκριμένα, συλλέγονται τα παρακάτω δεδομένα:

 • Όνομα
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δημόσια διεύθυνση IP

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Επισημαίνουμε ότι δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώσετε το πραγματικό σας όνομα. Για την ελαχιστοποίηση των δεδομένων σας, συστήνουμε να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο και μια μη εξατομικευμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να δηλώσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποστολή του συνδέσμου για τη συμμετοχή στο σεμινάριο.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Τα δεδομένα που συλλέγονται μεταβιβάζονται και στις ΗΠΑ για σκοπούς ανάλυσης στο πλαίσιο των υπηρεσιών Webex Analytics. Οι ΗΠΑ είναι μια μη ασφαλής τρίτη χώρα στην οποία δεν υπάρχει κάποιο επίπεδο προστασίας δεδομένων συγκρίσιμο με τα πρότυπα της ΕΕ. Αυτές οι διαφορές στο επίπεδο προστασίας δεδομένων δεν μπορούν να αντισταθμιστούν σε όλες τις περιπτώσεις με τη λήψη τεχνικών μέτρων. Επομένως, υπάρχει κίνδυνος τα προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται να μπορούν να προβληθούν από κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς χωρίς να έχετε αποτελεσματική νομική προστασία έναντι αυτού. Λάβετε υπόψη τη σημείωσή μας σχετικά με τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης δεδομένων.

Δικαιώματα του ενδιαφερομένου

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ της ΕΕ), ως ενδιαφερόμενο άτομο έχετε τα παρακάτω δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

 • Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του ΓΚΠΔ της ΕΕ
 • Δικαιώματα πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του ΓΚΠΔ της ΕΕ
 • Δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ της ΕΕ
 • Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΓΚΠΔ της ΕΕ
 • Δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΚΠΔ της ΕΕ
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΓΚΠΔ της ΕΕ
 • Δυνατότητα μεταβίβασης δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΓΚΠΔ της ΕΕ
 • Δικαίωμα ένστασης ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΓΚΠΔ της ΕΕ
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ της ΕΕ

Εάν υπάρχουν επιτακτικοί και άξιοι προστασίας λόγοι επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή που χρησιμεύουν για την διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά την αντίρρηση ή το αίτημά σας για διαγραφή.

Εάν έχετε σχετικές ερωτήσεις απευθυνθείτε στον αρμόδιο διαχειριστή προστασίας δεδομένων:
dataprotection@conti.de 

Για την ανάκληση ή την υποβολή αιτημάτων σχετικά με την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, παρακαλούμε απευθυνθείτε γραπτώς ή μέσω e-mail στο:
Continental AG
Vahrenwalder Straße 9
30165 Hannover
E-Mail: mail_service@conti.de

Προστασία αποθηκευμένων δεδομένων

Η επιχείρησή μας και οι ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ χρησιμοποιούν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα που μας διαθέτετε, από παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας βελτιώνονται και προσαρμόζονται συνεχώς σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας. Τα δεδομένα που δημοσιεύονται σε μη κρυπτογραφημένη μορφή μπορούν ενδεχομένως να προβληθούν από τρίτους. Για τον λόγο αυτόν επισημαίνουμε ότι, όσον αφορά τη μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου (π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω μη κρυπτογραφημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), δεν είναι εγγυημένη ασφαλής μετάδοση. Συνεπώς, τα ευαίσθητα δεδομένα δεν πρέπει να μεταδίδονται καθόλου ή μόνο μέσω ασφαλούς σύνδεσης (SSL). Μπορείτε να προσδιορίσετε την κατάσταση SSL της σύνδεσης χρησιμοποιώντας τη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας ("https").

Cookies

Κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας/εφαρμογή μπορούν να αποθηκευτούν πληροφορίες με τη μορφή των λεγόμενων Cookies (μικρά αρχεία κειμένου)στον υπολογιστή σας. Τα τεχνικώς απαραίτητα Cookies χρησιμοποιούνται μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των ιστότοπων. Άλλα Cookies (π.χ. για τη χρήση του ιστότοπου) καθορίζονται μόνο με βάση την συγκατάθεσή σας (βλέπε Πολιτική Cookie). Μπορείτε επίσης να ορίσετε την αποδοχή των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου/εφαρμογής στο σύνολό τους.  

Υπηρεσία ανάλυσης ιστού Piwik

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού ανοιχτού κώδικα Piwik. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης ιστού ανοιχτού κώδικα Piwik. Το Piwik χρησιμοποιεί τα λεγόμενα "Cookies". Αυτά είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου από εσάς. Για τον σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie, όπως ο χρόνος, ο τόπος και η συχνότητα της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας, καθώς και η διεύθυνση IP σας σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αποθηκεύονται στον διακομιστή του Piwik. Η διεύθυνση IP ανωνυμοποιείται πριν από την αποθήκευση.

Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το Cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου δεν θα μεταβιβαστούν σε τρίτους.

Τα Cookies ορίζονται μόνο στον ιστότοπό μας βάσει της συγκατάθεσής σας. Επιπλέον, μπορείτε να αποτρέψετε μόνιμα την αποθήκευση των Cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστότοπου στο σύνολό τους.

Χρήση του iFraming

Στον ιστότοπό μας ενσωματώνουμε βίντεο μέσω του iFraming. Με το iFrames μπορεί να ενσωματωθεί και να εμφανιστεί σε καθορισμένες περιοχές των ιστοσελίδων μας εξωτερικό περιεχόμενο από ιστότοπους τρίτων.

Στον ιστότοπό μας ενσωματώνονται βίντεο από τον παρακάτω ιστότοπο τρίτου παρόχου:

YouTube:
Ο ιστότοπος από τον οποίο ενσωματώνονται τα βίντεο μέσω του iFraming λειτουργεί από την YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ. Μετά την ανάκτηση του εξωτερικού περιεχομένου / βίντεο, αυτό / αυτά επισημαίνονται με το λογότυπο YouTube. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του YouTube εδώ:
https://policies.google.com/privacy.

Εάν επισκεφθείτε έναν από τους ιστότοπούς μας με ενσωματωμένα βίντεο, το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν θα συνδεθεί αυτόματα με το διακομιστή του προαναφερθέντος ιστότοπου. Κάνοντας κλικ στο ενσωματωμένο βίντεο, αποδέχεστε την επικοινωνία με τον προαναφερθέντα ιστότοπο και την τοποθέτηση Cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Κάνοντας κλικ στο ενσωματωμένο βίντεο, οι πληροφορίες που έχετε προσπελάσει στον ιστότοπό μας μεταβιβάζονται στον προαναφερθέντα διαχειριστή ιστότοπου και τα Cookies τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τον προαναφερθέντα ιστότοπο.

Εάν έχετε συνδεθεί στον παραπάνω ιστότοπο κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, τα μεταφερόμενα δεδομένα θα εκχωρηθούν στον αντίστοιχο λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να αποτρέψετε τη σύνδεση πληροφοριών με τον λογαριασμό χρήστη σας από έναν διαχειριστή ιστότοπου με αυτόν τον τρόπο, αποσυνδεθείτε από τον προαναφερόμενο ιστότοπο προτού κάνετε κλικ στο αντίστοιχο βίντεο.

Ακόμα κι αν δεν έχετε εγγραφεί στον προαναφερθέντα ιστότοπο ή δεν είστε συνδεδεμένοι, υπάρχει η πιθανότητα τα δεδομένα σας να αποθηκευτούν από τους διαχειριστές του προαναφερθέντος ιστότοπου αφού κάνετε κλικ στη σημείωση. Δεν έχουμε καμία επίδραση στην τοποθέτηση Cookies από τους παρόχους του προαναφερθέντος ιστότοπου ή στο περιεχόμενο και το εύρος των δεδομένων που συλλέγει και χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος. Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με αυτό στις οδηγίες προστασίας δεδομένων του προαναφερθέντος ιστότοπου.