Rättsligt meddelande

General Information

Rättsligt meddelande

Automotive Aftermarket

Home > Rättsligt meddelande

Användningen av webbplatser, produktansvar

Informationen på dessa webbplatser är inte bindande och tillhandahålls uteslutande för informationsändamål. Den är endast av informativ natur och representerar inte erbjudanden enligt definitionen i relevanta lagstiftningar. Mer detaljerad information och kontraktsvillkor kan erhållas hos den behöriga återförsäljaren. Det är inte möjligt att ett kontrakt avseende varor som presenteras skulle uppkomma på grundval av webbplatsens information.

Informationen på dessa webbplatser och de produkter och tjänster som beskrivs på dem kan ändras eller uppdateras av ContiTech Antriebssysteme GmbH när som helst utan föregående meddelande. Om inget annat uttryckligen anges på annat håll innehåller ContiTech Antriebssysteme GmbH:s webbplatser inga garantier eller uppgifter om vilka egenskaper som helst som ger upphov till ansvar från ContiTech Antriebssysteme GmbH:s sida, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive med avseende på den berörda informationens aktuella giltighet, noggrannhet, fullständighet och kvalitet.

ContiTech Antriebssysteme GmbH påtar sig inget ansvar i samband med sina webbplatser. Ansvaret för direkt eller indirekt förlust/skada, skadeståndsanspråk och/eller följdskada av vilken typ som helst och oavsett rättslig grund, som följer av att du har åtkomst till eller använder webbplatserna, särskilt gällande infektion av datavirus i din datormiljö, utesluts härmed.

Förekomsten och uppfyllandet av förpliktelser och ContiTech Antriebssysteme GmbH:s ansvar gällande Continental-produkter och tjänster regleras exklusivt av respektive avtal som ingåtts gällande dem i samband med den aktuella version av ContiTech Antriebssysteme GmbH:s standardvillkor som är tillämplig i varje enskilt fall.
 

Meddelande om externa länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som tillhör tredje part, vars relaterade innehåll vi inte kan påverka. Därför åtar vi oss inte heller något ansvar för detta andra innehåll. Sidornas respektive leverantörer eller operatörer ansvarar alltid för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella rättsliga överträdelser när länkarna skapades. Olagligt innehåll upptäcktes inte vid den tidpunkt då länkarna skapades. En pågående inspektion av innehållet på de länkade sidorna är emellertid inte rimlig utan konkret indikation på en lagöverträdelse. Vi tar omedelbart bort de relevanta länkarna om de befunnits bryta mot någon lag.
 

Världsomspännande produkttillgänglighet

Denna webbplats kan innehålla information om Continental-produkter som ännu inte är tillgängliga i ditt land. Förekomsten av sådan information på denna webbplats innebär inte att ContiTech Antriebssysteme GmbH har för avsikt att meddela att produkten kommer att bli tillgänglig över hela världen. Vänd dig till din Continental-återförsäljare eller representant för mer information gällande framtida planer för produkter som ännu inte är tillgängliga.
 

Varumärken och upphovsrätt

De varumärken och logotyper (”varumärken”) som återfinns på dessa webbplatser är egendom tillhörande Continental Reifen Deutschlands GmbH eller dess dotterbolag. Inget av informationen på dessa webbplatser ska tolkas som att licenser beviljas eller tillstånd ges om att använda dessa varumärken. För detta krävs ett skriftligt, uttryckligt samtycke från ContiTech Antriebssysteme GmbH. Obehörig användning av dessa varumärken är strängt förbjuden. ContiTech Antriebssysteme GmbH kommer att hävda sina immateriella rättigheter över hela världen enligt den lagstiftning som är tillämplig i varje enskilt fall.
 
Copyright © 2019 ContiTech Antriebssysteme GmbH. Alla rättigheter förbehålles. Alla texter, bilder, grafik, animationer, videor, musik, ljud och övrigt material på dessa webbplatser är föremål för upphovsrätt och andra immateriella rättigheter tillhörande ContiTech Antriebssysteme GmbH och dess dotterbolag. ContiTech Antriebssysteme GmbH äger upphovsrätten till urvalet, samordningen och arrangeringen av materialet på denna webbplats. Dessa material får inte kopieras för kommersiell användning eller distribution. Inte heller får de ändras eller vidarebefordras till andra webbplatser.